Tin tức mới nhất từ Yến Sào Song Việt
 • Yến Song Việt
 • 0 Bình luận

Histidine, Phenylalanine, Tryptophan tăng khả năng tập trung và trí nhớ người già

Axit amin có 2 loi: Axit amin thiết yếu (cơ th không t tng hp được, phi b sung t thc phm bên ngoài), Axit amin không thiết yếu (cơ th có kh năng t tng hp được).

1. Axit amin thiết yếu

Cơ th không t sn xut ra được các axit amin thiết yếu mà phi b sung hàng ngày thông qua chế đ ăn ung. Các ngun b sung axit amin thiết yếu tt nht là protein t tht đng vt, trng và yến sào. Protein sau khi được np vào cơ th s được phân gii thành các axit amin riêng l, tham gia vào các hot đng chc năng ca cơ th.

Có 9 loi axit amin thiết yếu, điu tuyt vi là tt c 9 axit amin thiết yếu này đu có trong yến sào.

 1. Leucine: Tham gia quá trình tng hp protein và sa cha chc năng cơ bp. Leucine cũng giúp điu chnh lượng đường trong máu, kích thích cha lành vết thương sn xut hormone tăng trưởng.
 2. Isoleucine: Liên quan đến chuyn hóa cơ bp và tp trung nhiu mô cơ. Isoleucine cũng có tác dng quan trng đi vi chc năng min dch, sn xut huyết sc t điu tiết năng lượng.
 3. Lysine: Đóng vai trò chính trong vic tng hp protein, sn xut hormone, enzyme và hp thu canxi. Lysine cũng tham gia vào quá trình to ra năng lượng, thc hin chc năng min dch, sn xut collagen và elastin.
 4. Histidine: Được s dng đ sn xut ra histamine, mt cht dn truyn thn kinh rt quan trng trong vic to ra phn ng min dch, chc năng h tiêu hóa, h sinh dc và chu kỳ gic ng. Histidine cũng là thành phn rt quan trng đ duy trì lp v myelin, mt hàng rào bo v bao quanh các tế bào thn kinh.
 5. Phenylalanine: Tin cht ca các cht dn truyn thn kinh, đóng vai trò quan trng trong cu trúc và chc năng ca protein, enzyme và c trong quá trình sn xut ra các axit amin khác.
 6. Valine: Giúp kích thích tăng trưởng, tái to cơ bp và tham gia vào quá trình sn xut năng lượng cho cơ th.
 7. Threonine: Thành phn chính to nên các protein cu trúc quan trng ca da và mô liên kết như collagen và elastin. Threonine cũng có tác dng trong chuyn hóa cht béo và tham gia vào chc năng min dch.
 8. Tryptophan: Có tác dng duy trì cân bng nitơ cho cơ th và là tin cht ca serotonin, mt cht dn truyn thn kinh điu chnh cm giác thèm ăn, cơn bun ng và trng thái tâm lý.
 9. Methionine: Đóng vai trò quan trng trong chu trình trao đi cht và gii đc cho cơ th. Methionine cũng cn thiết cho s phát trin ca mô, s hp th km, selen và các khoáng cht thiết yếu cho sc khe.

Các axit amin thiết yếu đóng vai trò quan trng trong quá trình sinh hóa ca cơ th. S thiếu haxit amin thiết yếu có th tác đng tiêu cc h thn kinh, h sinh sn, h min dch và h tiêu hóa.

2. Axit amin không thiết yếu

Có 11 axit amin không thiết yếu, bao gm:

 • Tyrosine
 • Glutamine
 • Asparagine
 • Arginine
 • Alanine
 • Glycine
 • Proline
 • Serine
 • Cysteine
 • Glutamate
 • Aspartate

Hu hết các axit amin này đu có trong yến sào.